BETINGELSER

GENERELT

For våre leveranser gjelder vilkårene som fremgår her hvis ikke annet er skriftlig avtalt, for øvrig gjelder Kjøpsloven (Lov om kjøp av 13. Mai 1988 nr 27) og Incoterms 2020 (Internasjonaleleveringsbetingelser).

Følgende definisjoner er brukt: 

  • Kjøper: Kunde (som angitt i tilbud/ordre/faktura)
  • Selger: ARCON AS
  • Leveranse: Varer nevnt i tilbud/ordre/faktura.
  • Leverandør: Leveransens leverandør og/eller produsent.
  • Kjøpesum: Beløp nevnt i tilbud/ordre/faktura

PRISER

Priser er angitt i NOK eksklusiv merverdiavgift, med mindre annet er avtalt. Hvis det ikke på forhånd er avtalt pris, er leveringsdagens pris gjeldende.
For importerte varer tas det forbehold om endring i pris dersom valutakursen på leveringsdagen overstiger kursen på prisfastsettelsestidspunktet med 
3% eller mer dersom det ikke er gjort avtale om annen prosentsats. 
Det tas også forbehold om endring i offentlige avgifter. Endringen gjelder fra samme tidspunkt som avgiftsendringen gjelder fra.

Informasjon og priser er gitt med reservasjon for trykk- og skrivefeil, feil gitt i produsentens produktspesifikasjoner samt før endelig salg. 

BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelser fremgår av ordre og faktura. Ved for sen betaling forbeholder vi oss retten til å beregne renter etter forsinkelseslovens sats. 
Selger har rett til å korrigere ordrebekreftelse/faktura ved feil.

LEVERING

Alle leveringer gjelder FCA vårt lager på Menstad Industrier AS, 3713 Skien, hvis ikke andre leveringsbetingelser er avtalt. 

Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse grunnet forhold utenfor selgers kontroll. Selgers ansvar ved forsinkelse vil være begrenset til kjøpesum.

REKLAMASJON OG ANSVAR

Kjøperen har plikt til å undersøke varen ved mottagelsen og kontrollere at leveransen er iht. bestilling og ordrebekreftelse. 
Eventuelle feil eller mangler skal forelegges selger skriftlig innen 5 arbeidsdager fra varens mottagelse. Så fremt selger avhjelper en påberopt mangel eller feil innen rimelig tid, har kunden ikke anledning til å heve kjøpet. 

Kjøper bærer selv risiko og ansvar for bruk av levert vare. En eventuell erstatning dekker kun selve varen eller deler av den, men ikke utgifter eller skader som er blitt påført 
kjøperen grunnet eventuelle feil (indirekte kostnader). Selgers ansvar begrenser seg til den leverte varens verdi.

Leveransen skal være iht. produsentens produktspesifikasjoner og/eller analysesertifikat. Selger er ikke ansvarlig for innholdet i dokumenter utstedt av leverandør. 

Selgers erstatningsansvar er begrenset til direkte tap. Selger er bare erstatningsansvarlig for indirekte tap dersom selger har utvist grov uaktsomhet. 

Følgende tap skal anses som indirekte tap: 

  • a) Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
  • b) Tap som følge av at varen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
  • c) Tap som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt
  • d) Tap som følge av at varen er benyttet som innsatsfaktor/ingrediens ved produksjonen av andre produkter og disse produkter er påført mangler pga. forhold ved varen. 

Selgers leveringsvilkår innebærer at bestemmelsene i kjøpsloven på enkelte punkter er fraveket til gunst for selger.

KONFIDENSIALITET

Selger forplikter seg til å behandle all informasjon om kjøper og kjøpers produkter konfidensielt og utilgjengelig for uvedkommende.

FORCE MAJEURE

Selgers ansvar bortfaller dersom forsinkelser skyldes en hindring som ikke selger med rimelige midler kunne unngå. Inntreffer dette, forlenges leveringen med den tid hindringen varer.

HARD SHIP

Dersom selgers kostnader for produktet av en eller annen grunn (inkludert, uten innskrenking, kostnader til energi, transport eller råmaterialer) skulle øke, eller dersom omstendighetene som lå til grunn på den dato kontrakten ble inngått skulle endre seg på andre måter, slik at selger ikke med rimelighet kan forventes å skulle oppfylle en eller flere av sine forpliktelser, skal selger ved å sende et skriftlig varsel til kjøper kunne be om omforhandling av kontaktens betingelser for å kunne omgå slike problematiske omstendigheter.
Ved kontraktsinngåelse gjelder forbehold gitt for valuta- og råvarekostnader i kontrakten. 

Selger kan heve kontrakten dersom partene ikke klarer å bli enige 10 dager etter at skriftlig varsel til kjøper er gitt. 

SALGSPANT

Ved salg av alle typer varer aksepterer kjøper at selger har salgspant i det solgte til sikkerhet for dekning av kravet på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

TVISTELØSNING OG VERNETING

Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses ved alminnelig domstol – med rett verneting (rettssubjektets domssogn) jmf. Tvistemålslovens§§17 og 21.

Oslo, 30.03.2022

Industriell vannbehandling for damp-, varme- og kjøleanlegg.

Sider

Kontakt oss

Post- og besøksadresse
Brobekkveien 84
0582 Oslo

+47 67 97 69 00
arcon@arcon-as.no